Truca'ns ara

Carret buit

Condicions del servei

OBJECTE

Les presents Condicions Generals d'Ús, Política de Privacitat i Venda (d'ara endavant, les "Condicions Generals") regulen l'ús del lloc web http://www.mobiliario-de-oficina-online.com (d'ara endavant, el lloc web ) que F.VIDAL, SA (d'ara endavant "MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE"), posa a disposició de les persones que accedeixin a la seva pàgina web amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis, propis i / o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l'accés a els mateixos, així com la contractació de serveis i béns per mitjà de la mateixa (tot això denominat conjuntament els "serveis").

MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE, amb domicili social a Av. Comtes de Llobregat, 4, 08760 Martorell (Barcelona), és una societat de responsabilitat limitada espanyola titular del present Lloc Web la utilització es regula mitjançant aquest document, amb CIF número A -08364333 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 2.702, Full 28.655, Foli 140, Secció 2a, inscripció primera. Per contactar amb MOBILIARI-DE-OFICINA-ONLINE, pot utilitzar l'adreça de correu postal a dalt indicada, així com l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Per la pròpia naturalesa del lloc web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix ha de fer-se gaudint de la condició de Client, la qual s'adquireix segons els procediments recollits en la mateixa. Per tant, l'esmentada condició de Client suposa l'adhesió a les condicions generals en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al lloc web.

MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions Generals. Per això, MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE recomana al Client llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web.

En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles al públic en general, respecte a les quals MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE també desitja complir les seves obligacions legals, així com regular l'ús de les mateixes. En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos, pel fet d'accedir a les esmentades pàgines, pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d'aplicació.

Finalment, per la naturalesa pròpia d'aquest lloc web, és possible que es modifiquin o s'incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, el Client, així com altres usuaris que no gaudeixin d'aquesta condició, queden obligats a accedir a les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixin al Lloc Web, assumint que els són aplicables les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés.

ACCÉS I SEGURETAT

L'accés als serveis requereix el registre previ dels usuaris, un cop acceptin les condicions generals, passant a ser considerats com Clients.

L'identificador del Client estarà compost per la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per a l'accés al compte propi del Client, serà necessari la inclusió d'aquest identificador, així com d'una contrasenya que haurà de contenir com a mínim 4 caràcters.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, el Client es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que el Client conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata, en la manera en què es recull en el Lloc Web.

UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS

El Client s'obliga a usar els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a abstenir-se de:

utilitzar els Serveis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic;
reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE o a tercers;
emprar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació;
El Client respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE pugui patir, amb ocasió o com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualssevol altres incloses en les presents Condicions Generals i / o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE vetllarà en tot moment pel respecte de l'ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció, el Servei o excloure al Client del lloc web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, de algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d'observar qualsevol conducta que a judici de MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE resultin contràries a aquestes Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per aquest Lloc Web, la Llei, les normes establertes per MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i / o prestigi de MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE o els seus col·laboradors.

DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són de l'exclusiva propietat d'MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE o de tercers, els drets al respecte té legítimament MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE, estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Aquells clients que enviïn al Lloc Web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels Serveis això sigui possible, s'entén que autoritzen a MOBILIARIO-DE- OFICINA-ONLINE per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l'exercici de qualsevol altre dret d'explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial . Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Clients en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Serveis d'aquest lloc web s'hauran de dirigir a la següent adreça de correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Amb independència del que estableix les condicions generals de contractació relatives a la contractació de béns recollides en el present lloc web, MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat d'aquest lloc web, els seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials es presenten "tal qual" i són accessibles sense garanties de cap classe.

MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE es reserva el dret a interrompre l'accés al Lloc Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics , de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En conseqüència, MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part del Client es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE en aquest sentit.

MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de MOBILIARIO-DE- OFICINA-ONLINE, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa del Client i / o tingui per origen causes de cas fortuït o força major. Sense perjudici del que estableix l'article 1105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l'atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d'acord amb l'estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant.

MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que s'hagi accedit a través del Lloc Web així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats. MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE tractarà en la mesura del possible d'actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en la seva pàgina web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats en la mateixa. En aquest sentit, MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels clients o col·laboradors, llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una autoritat judicial o administrativa competent.

De la mateixa manera, MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a la presència de virus oa la presència d'altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.

MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE no es fa responsable per la utilització que el Client realitzi dels Serveis del Lloc Web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

El Client s'obliga a mantenir indemne a MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE, per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d'advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués patir MOBILIARIO -DE-OFICINA-ONLINE que guardi relació amb l'incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva part del que estableixen les presents Condicions Generals o en la legislació aplicable, i, especialment, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes a la LOPD i normativa de desenvolupament.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l'accés a Serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l'exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen en MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE és exclusivament la d'informar al Client sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, on podrà ampliar les Serveis oferts pel Portal. MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l'accés pels clients als mateixos. Aquests Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa MOBILIARIO-DE-OFICINA-ONLINE no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, el Client ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per totes les qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà d'aplicació la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat.